Jesteś tutaj: Start / Sprawy mieszkaniowe

Sprawy mieszkaniowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

CZAD! CICHY ZABÓJCA

29 listopada 2022

UWAGA

29 listopada 2022

APEL DO MIESZKAŃCÓW

29 listopada 2022

Wzrost cen ciepła

2 sierpnia 2022

Różnice wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi w lokalach, a wodomierzem głównym w budynku.

Wobec wielu niejasności wynikających z rozliczeń wody Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” w Nidzicy pragnie wyjaśnić przyczyny powstałych różnic dotyczących zużycia wody między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych oraz sposobu rozliczania tych różnic.

Dostawca wody, którym jest Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy nalicza opłaty za zużycie wody na podstawie wskazań wodomierzy głównych zamontowanych na przyłączach do budynków. Wynika to z zapisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Problem niedoborów wynika z faktu rozliczania się Spółdzielni z mieszkańcami na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych, których suma wskazań nigdy nie jest równa wskazaniu wodomierza głównego na przyłączu budynku.

Powodów występowania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych może być kilka. Główną przyczyną powstawania tych różnic jest przede wszystkim dopuszczalne przepisami tolerancje wskazań przyrządów pomiarowych (wodomierzy) – odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uważane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie.

W praktyce występują między innymi następujące przyczyny powstawania rozbieżności wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych:

 • niejednoczesność odczytów poszczególnych wodomierzy indywidualnych i zbiorczego,
 • stosowanie ryczałtu przy braku odczytu wodomierza w mieszkaniu,
 • zaokrąglenie odczytu do pełnych m³ (ma znaczenie przy niewielkim poborze wody),
 • nieszczelna armatura sanitarna mogąca powodować tzw. kropelkowanie,
 • uszkodzenie lub ingerencja w wodomierz (stosowanie magnesów neodymowych),
 • zanik ciśnienia dyspozycyjnego spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku, szczególnie na „kolankach”
  o małych przekrojach, zarośnięta wężownica w piecykach gazowych, zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody),
 • przecieki w instalacjach spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (jest to taki przepływ wody, przy którym wodomierz zaczyna rejestrować zużycie – to znaczy, że powoduje ruch obrotowy skrzydełka wodomierza. Zdarza się więc, że wodomierz mieszkaniowy nie rejestruje zużycia wody z kapiącego kranu czy nieszczelnej spłuczki. To wszystko czego nie zmierzą wodomierze  mieszkaniowe, zmierzy  wodomierz  główny, który  jest obciążony  poborem wody skumulowanym
  z wielu mieszkań).

Różnice  w  zużyciu  wody  powstają  na  każdym  budynku  w  większym  lub  mniejszym  stopniu. Spółdzielnia  zgodnie
z cytowaną ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (art. 6 ust. 6 pkt. 3) zobowiązana jest do rozliczenia różnicy w zużyciu wody, która występuje pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Również zgodnie z ww. ustawą (art. 26 ust. 3) występująca różnica  podlega  rozliczeniu  na  wszystkich  użytkowników  lokali.  Nie  jest  więc  to rozwiązanie  stosowane wyłącznie
w naszej Spółdzielni, ale przepis powszechnie obowiązujący.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 cytowanej ustawy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania tychże różnic. W naszej Spółdzielni różnice rozliczane są na podstawie Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali (dostępny jest na naszej stronie internetowej) zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 12/2009 z dnia 23 października 2009 r. (z późn. zm.). Zgodnie z § 24 ust. 3 regulaminu – rozliczenie niedoborów wody na poszczególnych budynkach następuje na koniec każdego kwartału. Różnicę wskazań między wodomierzem głównym budynku, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach rozlicza się w stosunku do metrów sześciennych zużycia w lokalu.

Uczulamy jednocześnie mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze i niezwłocznie zawiadamiali pracowników Spółdzielni o ewentualnych nieprawidłowościach.

21 lipca 2022