Archiwum Walne Zgromadzenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Odbudowa" w Nidzicy

Pełnomocnictwo na Walne Zgromadzenie do pobrania w linku poniżej:

https://www.smodbudowa.pl/index.php?c=getfile&id=489 

25 maja 2023

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Odbudowa" w Nidzicy 2022

ZAWIADOMIENIE

W oparciu o art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U z 2021 r. poz. 1208) oraz zgodnie z § 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” w Nidzicy Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej w Ewik Cafe przy ul. Traugutta 20 w Nidzicy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków (Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz).
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.
 6. Zapoznanie członków Spółdzielni z informacją o przeprowadzonej Lustracji Pełnej Spółdzielni za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2019 r. przez Warmińsko-Mazurski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie oraz zapoznanie członków z zastrzeżeniami Rady Nadzorczej do tej lustracji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie.
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz sprawozdania
  z działalności Zarządu Spółdzielni za 2020 r. (podjęcie uchwały).
 9. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania
  z działalności Zarządu Spółdzielni za 2021 r. (podjęcie uchwały).
 10. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r. (podjęcie uchwały).
 11. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r. (podjęcie uchwały).
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2020 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie podziału niewykorzystanej nadwyżki bilansowej za rok 2010, 2016, 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu  Spółdzielni.
 19. Wybory do Rady Nadzorczej na okres kadencji 2022-2025 (podjęcie uchwały).
 20. Wybór Przedstawiciela na Zgromadzenie Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Olsztynie (podjęcie uchwały).
 21. Dyskusja i głosowanie w sprawie wniosków kierowanych do Zarządu i Rady (punkt uzupełniony
  w trybie § 31 ust. 8 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” w Nidzicy).
 22. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków.
 23. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół polustracyjny z działalności Spółdzielni, wszystkie sprawozdania oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu dla Członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem WZ w siedzibie Spółdzielni pok. Nr 4 w godzinach pracy Spółdzielni (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00).

Członkowie mają prawo zgłaszać w formie pisemnej projekty uchwał, żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad w terminie 15 dni przed terminem WZ.

Projekt uchwały  musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłoszenia poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 dni przed posiedzeniem WZ.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Przedstawiciela na Zgromadzenie Przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Związku Rewizyjnego należy złożyć w biurze Spółdzielni pok. nr 4 w terminie do
15 dni przed posiedzeniem WZ tj. do 15 czerwca 2022 r. (włącznie).

Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej 10 członków.

Druki zgłoszenia są dostępne w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Członkowie mogą brać udział w WZ osobiście albo przez Pełnomocnika (Pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej).

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Mandaty będą wydawane od godz. 16.00.

Zarząd Spółdzielni

9 czerwca 2022

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2020

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia 2019

31 maja 2019

ogłoszenie o zwołaniu WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW 2019