WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2020

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z § 28 i § 30 ust.1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” w Nidzicy Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 
27 sierpnia 2020r. o godz.16.30 w Ewik Cafe  (sala konferencyjna) przy ul. Traugutta 20 
w Nidzicy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków (Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, Sekretarz)
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
 5. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r. oraz sprawozdania finansowego za 2019r. (podjęcie uchwał)
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r. (podjęcie uchwały)
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej 1 osoby na okres kadencji 2019-2022 (podjęcie uchwały)
 12. Wybór  Przedstawiciela na  Zjazd przedkongresowy Spółdzielni (podjęcie uchwały)
 13. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej (podjęcie uchwały)
 14. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej i przyjęcie wniosków
 15. Zamknięcie obrad

 Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu dla Członków Spółdzielni na 21 dni przed terminem WZ w siedzibie Spółdzielni pok. Nr 4 w godzinach pracy Spółdzielni (pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.00-15.00)

Członkowie mają prawo zgłaszać w formie pisemnej projekty uchwał, żądania zamieszczenia spraw w porządku obrad w terminie 15 dni przed terminem WZ.

Projekt uchwały  musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłoszenia poprawek do projektów uchwał nie później niż 3 dni przed posiedzeniem WZ.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Przedstawiciela na Zjazd przedkongresowy należy złożyć w biurze Spółdzielni pok. Nr 4 w terminie 15 dni przed posiedzeniem WZ tj. do 12.08.2020r.(włącznie).

Zgłoszenie musi być poparte przez co najmniej10 członków.

Druki zgłoszenia są dostępne w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

Członkowie mogą brać udział w WZ osobiście albo przez Pełnomocnika /Pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej/.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości. Mandaty będą wydawane od godz. 16.00.

 

UWAGA!

Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do posiadania środków ochrony indywidualnej (maseczki - zakrywającej usta i nos)

Spółdzielnia zapewnia środki do dezynfekcji rąk.

  

Zarząd Spółdzielni